Nations Geo

MauritiusMauritius Dialing code

+230
Mauritius Country Code (CC) From Abroad

The Mauritius country code

The Mauritius country code (E.164) is +230. If you want to contact the Mauritius number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the Mauritius number. Which is your IDD and the country code with the local number.

Mauritius Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from Mauritius to the board is 020
International Prefix:020Example. 020 [Country Code] [XXXXXXX}

How to Make Phone Calls to Mauritius?

To make call to Mauritius you need to type your country exit code like + or 00 then type Mauritius international dialing code 230 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is Mauritius phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineSeven and Eight Digits.5448XXXX
MobileEight Digits.5251XXXX
Toll-freeSeven and Ten Digits.800XXXX

Dialing Mauritius From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
Madagascar0000 230 5251 XXXX
Seychelles0000 230 5251 XXXX
Comoros0000 230 5251 XXXX
Mozambique0000 230 5251 XXXX
Malawi0000 230 5251 XXXX
Eswatini0000 230 5251 XXXX
Zimbabwe0000 230 5251 XXXX
Tanzania++230 5251 XXXX
Kenya000000 230 5251 XXXX
Lesotho0000 230 5251 XXXX
Somalia0000 230 5251 XXXX
Zambia0000 230 5251 XXXX
Maldives0000 230 5251 XXXX
Botswana0000 230 5251 XXXX
South Africa0000 230 5251 XXXX
Burundi0000 230 5251 XXXX
Rwanda0000 230 5251 XXXX
Uganda++230 5251 XXXX
Ethiopia0000 230 5251 XXXX