Nations Geo

North KoreaNorth Korea Dialing code

+850
North Korea Country Code (CC) From Abroad

The North Korea country code

The North Korea country code (E.164) is +850. If you want to contact the North Korea number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the North Korea number. Which is your IDD and the country code with the local number.

North Korea Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from North Korea to the board is 00 or 99

How to Make Phone Calls to North Korea?

To make call to North Korea you need to type your country exit code like + or 00 then type North Korea international dialing code 850 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is North Korea phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineEight Digits.2123XXXX
MobileTen Digits.192123XXXX

Note: Fixed line length can be Six and Seven Digits if you dialing another line in the same area.

Dialing North korea From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
South Korea++850 192 123 XXXX
Japan010010 850 192 123 XXXX
Taiwan++850 192 123 XXXX
Mongolia001001 850 192 123 XXXX
China0000 850 192 123 XXXX
Philippines0000 850 192 123 XXXX
Vietnam0000 850 192 123 XXXX
Laos0000 850 192 123 XXXX
Myanmar0000 850 192 123 XXXX
Russia8~108~10 850 192 123 XXXX
Bhutan0000 850 192 123 XXXX
Palau++850 192 123 XXXX
Cambodia++850 192 123 XXXX
Thailand++850 192 123 XXXX
Bangladesh0000 850 192 123 XXXX
Nepal0000 850 192 123 XXXX
Brunei0000 850 192 123 XXXX
Kyrgyzstan0000 850 192 123 XXXX
India0000 850 192 123 XXXX