Nations Geo

GibraltarGibraltar Dialing code

+350
Gibraltar Country Code (CC) From Abroad

The Gibraltar country code

The Gibraltar country code (E.164) is +350. If you want to contact the Gibraltar number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the Gibraltar number. Which is your IDD and the country code with the local number.

Gibraltar Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from Gibraltar to the board is 00 , you can use pluse + too if your device support typing pluse like mobile.
International Prefix:00Example. 00 [Country Code] [XXXXXXX}

How to Make Phone Calls to Gibraltar?

To make call to Gibraltar you need to type your country exit code like + or 00 then type Gibraltar international dialing code 350 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is Gibraltar phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineEight Digits.2001XXXX
MobileEight Digits.5712XXXX

Dialing Gibraltar From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
Portugal0000 350 5712XXXX
Morocco0000 350 5712XXXX
Spain0000 350 5712XXXX
Andorra0000 350 5712XXXX
Algeria0000 350 5712XXXX
France0000 350 5712XXXX
Monaco0000 350 5712XXXX
Tunisia0000 350 5712XXXX
Switzerland0000 350 5712XXXX
Vatican City0000 350 5712XXXX
Italy0000 350 5712XXXX
Liechtenstein0000 350 5712XXXX
San Marino0000 350 5712XXXX
Mauritania0000 350 5712XXXX
Luxembourg0000 350 5712XXXX
Malta0000 350 5712XXXX
Belgium0000 350 5712XXXX
Ireland0000 350 5712XXXX
Croatia0000 350 5712XXXX
Slovenia0000 350 5712XXXX