Nations Geo

MontenegroMontenegro Dialing code

+382
Montenegro Country Code (CC) From Abroad

The Montenegro country code

The Montenegro country code (E.164) is +382. If you want to contact the Montenegro number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the Montenegro number. Which is your IDD and the country code with the local number.

Montenegro Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from Montenegro to the board is 00 , you can use pluse + too if your device support typing pluse like mobile.
International Prefix:00Example. 00 [Country Code] [XXXXXXX}
National Prefix:0Example. 0 XXXXXXXX

How to Make Phone Calls to Montenegro?

To make call to Montenegro you need to type your country exit code like + or 00 then type Montenegro international dialing code 382 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is Montenegro phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineEight Digits.3023XXXX
MobileEight Digits.6762XXXX
Toll-freeEight Digits.8008XXXX

Note: Fixed line length can be Six Digits if you dialing another line in the same area.

Dialing Montenegro From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
Bosnia and Herzegovina0000 382 67 622XXXX
Serbia0000 382 67 622XXXX
Albania0000 382 67 622XXXX
North Macedonia0000 382 67 622XXXX
Croatia0000 382 67 622XXXX
Hungary0000 382 67 622XXXX
Slovenia0000 382 67 622XXXX
Bulgaria0000 382 67 622XXXX
Italy0000 382 67 622XXXX
San Marino0000 382 67 622XXXX
Vatican City0000 382 67 622XXXX
Greece0000 382 67 622XXXX
Romania0000 382 67 622XXXX
Slovakia0000 382 67 622XXXX
Austria0000 382 67 622XXXX
Czech Republic0000 382 67 622XXXX
Malta0000 382 67 622XXXX
Moldova0000 382 67 622XXXX
Liechtenstein0000 382 67 622XXXX