Nations Geo

GreeceGreece Dialing code

+30
Greece Country Code (CC) From Abroad

The Greece country code

The Greece country code (E.164) is +30. If you want to contact the Greece number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the Greece number. Which is your IDD and the country code with the local number.

Greece Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from Greece to the board is 00 , you can use pluse + too if your device support typing pluse like mobile.
International Prefix:00Example. 00 [Country Code] [XXXXXXX}

How to Make Phone Calls to Greece?

To make call to Greece you need to type your country exit code like + or 00 then type Greece international dialing code 30 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is Greece phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineTen Digits.212345XXXX
MobileTen Digits.691234XXXX
Toll-freeTen Digits.800123XXXX

Dialing Greece From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
North Macedonia0000 30 691 234 XXXX
Albania0000 30 691 234 XXXX
Bulgaria0000 30 691 234 XXXX
Montenegro0000 30 691 234 XXXX
Serbia0000 30 691 234 XXXX
Bosnia and Herzegovina0000 30 691 234 XXXX
Malta0000 30 691 234 XXXX
Romania0000 30 691 234 XXXX
Cyprus0000 30 691 234 XXXX
Vatican City0000 30 691 234 XXXX
Croatia0000 30 691 234 XXXX
Italy0000 30 691 234 XXXX
Hungary0000 30 691 234 XXXX
Slovenia0000 30 691 234 XXXX
San Marino0000 30 691 234 XXXX
Moldova0000 30 691 234 XXXX
Turkey0000 30 691 234 XXXX
Slovakia0000 30 691 234 XXXX
Lebanon0000 30 691 234 XXXX