Nations Geo

CyprusCyprus Dialing code

+357
Cyprus Country Code (CC) From Abroad

The Cyprus country code

The Cyprus country code (E.164) is +357. If you want to contact the Cyprus number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the Cyprus number. Which is your IDD and the country code with the local number.

Cyprus Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from Cyprus to the board is 00 , you can use pluse + too if your device support typing pluse like mobile.
International Prefix:00Example. 00 [Country Code] [XXXXXXX}

How to Make Phone Calls to Cyprus?

To make call to Cyprus you need to type your country exit code like + or 00 then type Cyprus international dialing code 357 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is Cyprus phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineEight Digits.2234XXXX
MobileEight Digits.9612XXXX
Toll-freeEight Digits.8000XXXX

Dialing Cyprus From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
Lebanon0000 357 96 12XXXX
Palestine0000 357 96 12XXXX
Israel++357 96 12XXXX
Syria0000 357 96 12XXXX
Turkey0000 357 96 12XXXX
Jordan0000 357 96 12XXXX
Iraq0000 357 96 12XXXX
Egypt0000 357 96 12XXXX
Greece0000 357 96 12XXXX
Bulgaria0000 357 96 12XXXX
Armenia0000 357 96 12XXXX
Georgia0000 357 96 12XXXX
North Macedonia0000 357 96 12XXXX
Albania0000 357 96 12XXXX
Romania0000 357 96 12XXXX
Moldova0000 357 96 12XXXX
Azerbaijan0000 357 96 12XXXX
Serbia0000 357 96 12XXXX
Montenegro0000 357 96 12XXXX