Nations Geo

LebanonLebanon Dialing code

+961
Lebanon Country Code (CC) From Abroad

The Lebanon country code

The Lebanon country code (E.164) is +961. If you want to contact the Lebanon number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the Lebanon number. Which is your IDD and the country code with the local number.

Lebanon Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from Lebanon to the board is 00 , you can use pluse + too if your device support typing pluse like mobile.
International Prefix:00Example. 00 [Country Code] [XXXXXXX}
National Prefix:0Example. 0 XXXXXXX

How to Make Phone Calls to Lebanon?

To make call to Lebanon you need to type your country exit code like + or 00 then type Lebanon international dialing code 961 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is Lebanon phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineSeven Digits.112XXXX
MobileEight Digits.7112XXXX

Dialing Lebanon From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
Palestine0000 961 71 123XXXX
Cyprus0000 961 71 123XXXX
Syria0000 961 71 123XXXX
Jordan0000 961 71 123XXXX
Israel++961 71 123XXXX
Turkey0000 961 71 123XXXX
Iraq0000 961 71 123XXXX
Egypt0000 961 71 123XXXX
Armenia0000 961 71 123XXXX
Georgia0000 961 71 123XXXX
Kuwait0000 961 71 123XXXX
Greece0000 961 71 123XXXX
Azerbaijan0000 961 71 123XXXX
Bulgaria0000 961 71 123XXXX
Saudi Arabia0000 961 71 123XXXX
North Macedonia0000 961 71 123XXXX
Albania0000 961 71 123XXXX
Moldova0000 961 71 123XXXX
Iran0000 961 71 123XXXX