Nations Geo

KiribatiKiribati Dialing code

+686
Kiribati Country Code (CC) From Abroad

The Kiribati country code

The Kiribati country code (E.164) is +686. If you want to contact the Kiribati number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the Kiribati number. Which is your IDD and the country code with the local number.

Kiribati Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from Kiribati to the board is 00 , you can use pluse + too if your device support typing pluse like mobile.
International Prefix:00Example. 00 [Country Code] [XXXXXXX}
National Prefix:0Example. 0 XXXXX

How to Make Phone Calls to Kiribati?

To make call to Kiribati you need to type your country exit code like + or 00 then type Kiribati international dialing code 686 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is Kiribati phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineFive Digits.3XXXX
MobileEight Digits.7200XXXX

Dialing Kiribati From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
Nauru0000 686 7200XXXX
Marshall Islands011011 686 7200XXXX
Tuvalu0000 686 7200XXXX
Federated States of Micronesia0000 686 7200XXXX
Solomon Islands++686 7200XXXX
Vanuatu0000 686 7200XXXX
Fiji0000 686 7200XXXX
Samoa00 686 7200XXXX
Tonga0000 686 7200XXXX
Papua New Guinea0000 686 7200XXXX
Palau++686 7200XXXX
New Zealand0000 686 7200XXXX
Australia00110011 686 7200XXXX
Japan010010 686 7200XXXX
East Timor0000 686 7200XXXX
Philippines0000 686 7200XXXX
South Korea++686 7200XXXX
Taiwan++686 7200XXXX
Indonesia++686 7200XXXX