Nations Geo

KosovoKosovo Dialing code

+383
Kosovo Country Code (CC) From Abroad

The Kosovo country code

The Kosovo country code (E.164) is +383. If you want to contact the Kosovo number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the Kosovo number. Which is your IDD and the country code with the local number.

Kosovo Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from Kosovo to the board is 00 , you can use pluse + too if your device support typing pluse like mobile.
International Prefix:00Example. 00 [Country Code] [XXXXXXX}
National Prefix:0Example. 0 XXXXXXXX

How to Make Phone Calls to Kosovo?

To make call to Kosovo you need to type your country exit code like + or 00 then type Kosovo international dialing code 383 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is Kosovo phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineEight Digits.2801XXXX
MobileEight Digits.4320XXXX
Toll-freeEight Digits.8000XXXX

Dialing Kosovo From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
North Macedonia0000 383 43 201XXXX
Montenegro0000 383 43 201XXXX
Serbia0000 383 43 201XXXX
Albania0000 383 43 201XXXX
Bosnia and Herzegovina0000 383 43 201XXXX
Bulgaria0000 383 43 201XXXX
Greece0000 383 43 201XXXX
Romania0000 383 43 201XXXX
Hungary0000 383 43 201XXXX
Croatia0000 383 43 201XXXX
Slovenia0000 383 43 201XXXX
Italy0000 383 43 201XXXX
Vatican City0000 383 43 201XXXX
San Marino0000 383 43 201XXXX
Slovakia0000 383 43 201XXXX
Moldova0000 383 43 201XXXX
Austria0000 383 43 201XXXX
Czech Republic0000 383 43 201XXXX
Malta0000 383 43 201XXXX
Liechtenstein0000 383 43 201XXXX